English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٢٧ آبان ١٣٩٦

فهرست اعضای هیات علمی برحسب مرتبه علمی و به ترتیب الفبا

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه آموزشی تصویر   نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی

تصویر

دکترفرخ اسلاملو - حمیدرضا

استاد بهداشت عمومی   دکتر جعفری - عباس استادیار بهداشت حرفه ای
دکتر محبی -ایرج استاد بهداشت حرفه ای   دکتر حاج آقازاده - محمد استادیار بهداشت حرفه ای
دکتر اللهیاری - تیمور دانشیار بهداشت حرفه ای   دکتر دبیری - فرخ استادیار حشره شناسی پزشکی
دکتر چاوشین - علیرضا دانشیار حشره شناسی پزشکی   دکتر رضاپور - براتعلی استادیار بهداشت عمومی
دکتر خرسندی - حسن دانشیار بهداشت محیط   دکتر عقلمند - سیامک استادیار بهداشت عمومی
دکتردیدارلو- علیرضا دانشیار بهداشت عمومی   دکتر علی نیا - سیروس استادیار بهداشت عمومی
دکتر قلی زاده - صابر دانشیار حشره شناسی پزشکی   دکتر قهرمانی - ابوالفضل استادیار بهداشت حرفه ای  
دکتر نبی لو - بهرام دانشیار بهداشت عمومی   دکتر همت جو -رسول استادیار بهداشت حرفه ای  
دکتر آقاپور - علی احمد استادیار بهداشت محیط   دکتر یوسف زاده -حسن استادیار بهداشت عمومی  
دکتر امیرزاده - جمیله استادیار بهداشت عمومی   نوید جو - ناهید دانشجوی دکتری بهداشت محیط  
دکتر جعفری-سید جواد استادیار بهداشت محیط   مهندس حسین پور-سعید مربی بهداشت محیط