English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦

فهرست اعضای هیات علمی برحسب مرتبه علمی و به ترتیب الفبا

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه آموزشی تصویر   نام و نام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی

تصویر

دکترفرخ اسلاملو - حمیدرضا

استاد بهداشت عمومی   دکتر حاج آقازاده - محمد استادیار بهداشت حرفه ای  
دکتر محبی -ایرج استاد بهداشت حرفه ای   دکتر دبیری - فرخ استادیار حشره شناسی پزشکی
دکتر اللهیاری - تیمور دانشیار بهداشت حرفه ای   دکتر رضاپور - براتعلی استادیار بهداشت عمومی
دکتر چاوشین - علیرضا دانشیار حشره شناسی پزشکی   دکتر عقلمند - سیامک استادیار بهداشت عمومی
دکتر خرسندی - حسن دانشیار بهداشت محیط   دکتر علی نیا - سیروس استادیار بهداشت عمومی
دکتردیدارلو- علیرضا دانشیار بهداشت عمومی   دکتر قهرمانی - ابوالفضل استادیار بهداشت حرفه ای 
دکتر قلی زاده - صابر دانشیار حشره شناسی پزشکی   دکتر ماهری - آق بابک   استادیار بهداشت عمومی  
دکتر نبی لو - بهرام دانشیار بهداشت عمومی   دکتر محمدی بوانی- مولود استادیار حشره شناسی پزشکی  
دکتر آقاپور - علی احمد استادیار بهداشت محیط   دکتر همت جو -رسول استادیار بهداشت حرفه ای  
دکتر امیرزاده - جمیله استادیار بهداشت عمومی   دکتر یوسف زاده -حسن استادیار  بهداشت عمومی   
دکتر جعفری-سید جواد استادیار بهداشت محیط   نوید جو - ناهید  دانشجوی دکتری بهداشت محیط
دکتر جعفری - عباس استادیار بهداشت حرفه ای    مهندس حسین پور-سعید مربی بهداشت محیط