English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠١ بهمن ١٣٩٥

فهرست اعضای هیات علمی برحسب مرتبه علمی و به ترتیب الفبا

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه آموزشی تصویر نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه آموزشی

تصویر

دکترفرخ اسلاملو -حمیدرضا

استاد بهداشت عمومی دکتر جعفری - عباس استادیار بهداشت حرفه ای
دکتر محبی - ایرج استاد بهداشت حرفه ای دکتر حاج آقازاده - محمد استادیار بهداشت حرفه ای
دکتر اللهیاری - تیمور دانشیار بهداشت حرفه ای دکتر دبیری - فرخ استادیار حشره شناسی پزشکی
دکتر چاوشین - علیرضا دانشیار حشره شناسی پزشکی دکتر رضاپور - براتعلی استادیار بهداشت عمومی
دکتر خرسندی - حسن دانشیار بهداشت محیط دکتر عقلمند - سیامک استادیار بهداشت عمومی
دکتردیدارلو- علیرضا دانشیار بهداشت عمومی دکتر علی نیا - سیروس استادیار بهداشت عمومی
دکتر قلی زاده - صابر دانشیار حشره شناسی پزشکی دکتر قهرمانی - ابوالفضل استادیار بهداشت حرفه ای
دکتر نبی لو - بهرام دانشیار بهداشت عمومی دکتر حسن- یوسف زاده استادیار بهداشت عمومی
دکتر آقاپور - علی احمد استادیار بهداشت محیط نوید جو - ناهید دانشجوی دکتری بهداشت محیط
دکتر امیرزاده - جمیله استادیار بهداشت عمومی مهندس حسین پور-سعید مربی بهداشت محیط
دکتر جعفری-سید جواد استادیار بهداشت محیط