English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٠ فروردين ١٣٩٦

ردیف آئین نامه های اعضای هیات علمی ها
1 آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها
2 آئین نامه اداری - استخدامی اعضای هیات علمی
3 آئین نامه جذب اعضای هیات علمی
4 آئین نامه ارتقائ مرتبه علمی
5 آئین نامه انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی
6 سقف وام مسکن اعضای هیات علمی