English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠١ بهمن ١٣٩٥

 

رهنمودها و استانداردهای تخصصی مهندسی بهداشت محیط

زمینه تخصصی

عنوان

دانلود

آب

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی

pdf

ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی

pdf

راهنمای نظارت بر سامانه های تأمین آب آشامیدنی

pdf

راهنمای نمونه برداری و آزمون میکروبی آب

Pdf

استاندارد آب آشامیدنی (EPA)

Pdf

فاضلاب

مبانی طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب

pdf

راهنمای اندازه گیری پارامترها در تصفیه خانه فاضلاب

pdf

راهنمای بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب (تصفیه اولیه)

pdf

راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب

pdf

ارزیابی زیست محیطی

ارزیابی زیست محیطی طرحهای آب و فاضلاب - مرحله اجمالی

pdf

ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از پساب

Pdf

بهداشت هوا

راهنمای محافظت در برابر ریزگردها

pdf

بهداشت پرتوها

راهنمای محافظت در برابر اشعه فرابنفش

pdf

راهنمای تعیین شاخص اشعه فرابنفش

pdf

مدیریت پسماندها

استانداردهای کمپوست

pdf

اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری

عملیات بهداشت محیط در شرایط اضطراری

pdf

مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری

pdf

بهداشت آب و فاضلاب در شرایط اضطراری

pdf

بهداشت استخر

بهداشت استخر pdf